Moduł FINANSOWO - KSIĘGOWY wspomaga zarządzanie finansami oraz pełną księgowością zgodnie z prawem unijnym i Ustawą o Rachunkowości, z uwzględnieniem praktyk stosowanych w księgowości. Aplikacja umożliwia stosowanie wielopoziomowego planu kont, posiada wbudowane mechanizmy dekretujące i księgujące. W systemie finansowo-księgowym widoczne są wszystkie dokumenty dostępnych modułów - Sprzedaż, Magazyn, Środki trwałe. Dzięki definiowalnym schematom i algorytmom księgowym można je automatycznie dekretować i księgować. Moduł został wyposażony w system zaawansowanych zabezpieczeń, które uniemożliwiają osobom nieuprawnionym dostęp do danych, a także pozwalają na identyfikację osób dokonujących modyfikacji dokumentów.

Funkcjonalność

Zarządzanie planem kont

 • pełna definiowalność planu kont - ich struktury i długości
 • możliwość budowy księgowych kont wielopoziomowych
 • definiowalne listy kont analitycznych (możliwość wykorzystania jednej listy do wielu kont syntetycznych)
 • możliwość budowy kont zróżnicowanych (automatyczny wybór listy analitycznej w zależności od  wartości analityki nadrzędnej)

Zarządzanie okresami obrachunkowymi

 • definiowalne okresy obrachunkowe zarówno pod względem długości jak i umiejscowienia w ciągu roku kalendarzowego
 • generowanie bilansów: zamknięcia, otwarcia, przekształceń
 • możliwość pracy w dwóch miesiącach obrachunkowych
 • zatwierdzanie okresów obrachunkowych

Pełna definiowalność dokumentów i rejestrów

 • typy dokumentów
 • szablony numeracji dokumentów
 • schematy księgowania dokumentów
 • rejestry księgowe i rejestry Vat
 • atrybuty dokumentów

Zarządzanie fakturami

 • rejestracja i rozliczanie faktur sprzedaży i zakupu oraz faktur korygujących (łączenie z zapłatami)
 • obsługa rejestrów Vat
 • automatyczna dekretacja zgodnie ze zdefiniowanymi schematami księgowania
 • automatyczne księgowanie

 • szybki dostęp do dokumentów powiązanych z fakturą
 • renumeracja numerów VAT
 • możliwość definiowania rat, upustów, kaucji  wraz z terminami płatności
 • generowanie i wydruk faktur wewnętrznych do faktur w walucie obcej

 • obsługa porozumień kompensacyjnych, kompensat i cesji
 • obsługa faktur zaliczkowych w tym developerskich
 • obsługa odwrotnego obciążenia zarówno w wystawianych fakturach sprzedaży jak i w rejestrowanych  fakturach zakupu
 • obsługa kaucji długo- i krótkoterminowych

Zarządzanie płatnościami

 • rejestracja i rozliczanie dokumentów kasowych i bankowych
 • wydruki dokumentów
 • raporty kasowe i bankowe
 • automatyczna dekretacja zgodnie ze zdefiniowanymi schematami księgowania
 • automatycznie księgowanie

 • pełna współpraca z systemami bankowymi w zakresie generowania przelewów wychodzących oraz  rejestracji wyciągów  bankowych
 • zarządzanie zaliczkami pracowniczymi - ich udzielaniem i rozliczaniem
 • zarządzanie lokatami bankowymi w walutach obcych - ich tworzenie i rozwiązywanie
 • pełna obsługa różnic kursowych wynikających zarówno z rozrachunków jak i różnych kursów przychodów i rozchodów środków  pieniężnych - zautomatyzowane wyliczanie oraz dekretacja
 • obsługa przewalutowań

Zarządzanie rozrachunkami

 • należności (analiza należności,  wiekowanie, płatności, noty księgowe)
 • zobowiązania (analiza zobowiązań, wiekowanie, płatności)
 • analiza płatności
 • rejestry VAT sprzedaży i zakupu, potwierdzenia sald

 • wstrzymywanie zapłat za wskazane faktury od dostawców
 • generowanie wezwań do zapłaty i not odsetkowych
 • obsługa wpisów do Krajowego Rejestru Długów
 • analiza rozrachunków pod kątem ich wymagalności
 • inne analizy i zestawienia

Zarządzanie kontrahentami

 • elastyczny mechanizm łączenia kontrahentów w grupy
 • dowolna ilość grup kontrahentów
 • możliwość zdefiniowania usług dla kontrahenta
 • możliwość zdefiniowania różnych danych odbiorcy faktury

 • możliwość zapisania dodatkowych informacji o kliencie w definiowalnych polach
 • możliwość tworzenia oddzielnych list księgowych wykorzystujących kartotekę kontrahentów
 • warunki kredytowania indywidualne dla kontrahenta
 • możliwość definiowania indywidualnych upustów dla kontrahentów na wybrany towar, na cały asortyment lub grupę asortymentową
 • kartoteka kontrahentów wspólna z modułami Sprzedaż, Magazyn, Środki trwałe

Analizy i deklaracje

 • analiza sald i obrotów
 • analiza asortymentowa
 • analiza dokumentów według definiowalnych atrybutów
 • analiza VAT sprzedaży i zakupu

 • analiza faktur VAT
 • deklaracja VAT-7
 • bilans
 • deklaracja CIT-2, CIT-2/O

 • rachunek zysków i strat
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • zestawienie zmian w kapitale
 • dane do formularza F-01

 • deklaracje INTRASTAT
 • deklaracja VAT-UE
 • deklaracja PIT-5, PIT-5L

Wydruki księgowe

 • syntetyka
 • zbiorcze zestawienie sald i obrotów
 • obroty konta
 • księga główna

 • dzienniki księgowe
 • analiza kont syntetycznych
 • analiza obrotów na kontach księgowych
 • analiza zapisów w dziennikach księgowych

Dodatkowe funkcje programu

 • wprowadzenie do dokumentów tekstowej i graficznej pieczątki firmy, podpisów, stopek dla wybranych typów dokumentów
 • możliwość definiowania parametrów wydruków dla użytkowników i dokumentów
 • wydruk wszystkich dokumentów i części zestawień również na drukarkach igłowych
 • automatyzacja procesu dekretacji i księgowania z wykorzystaniem definiowanych schematów księgowania

 • mechanizm  rozliczania kosztów w postaci definiowanych algorytmów
 • obsługa międzyokresowego rozliczania kosztów i przychodów
 • kontrola kręgu kosztowego
 • porównanie zapisów na wybranych kontach

 • wielowalutowość z automatycznym przeliczaniem faktur na walutę bazową systemu do celów księgowych i podatku VAT
 • na życzenie klienta możliwość tworzenia zestawień niestandardowych
 • możliwość księgowania bezpośrednio na kontach i generowania rozrachunków na tej podstawie

Personalizacja dostępu do modułów programu oraz parametrów pracy

 • wszystkie moduły programu opisują 4 poziomy dostępności (brak dostępu, tylko odczyt, odczyt i zapis, pełny dostęp)
 • możliwość zdefiniowania indywidualnych praw dostępu dla każdego użytkownika
 • personalizacja parametrów pracy każdego użytkownika (ustawienia domyślne)

Zapytaj o program finansowo księgowy

Nazwa Firmy:

Adres email:

Telefon:

Temat:

Treść:

...

1444,1435,1425,