Dane osobowe

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – DLA KLIENTÓW

Kontakt do administratora Państwa danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Complex Computers sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ulicy Targowa 18.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować  się pisząc na adres odo@complex.pl

Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od naszych klientów w trakcie spotkań biznesowych, targów czy w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym. Przetwarzamy również dane osobowe pracowników lub współpracowników naszych klientów, w zakresie w jakim w ramach swoich obowiązków służbowych zajmują się prowadzeniem działań na rzecz klientów. W przypadku wysyłki zamówień przetwarzamy także dane osób trzecich (osoby upoważnione do odbioru), w zakresie wskazanym nam przez klientów.

Cele przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Complex Computers sp. z o.o. w celach:

  1. Przygotowania, zawarcia i realizacji umowy. Podstawą prawną jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. Marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych jak i podmiotów trzecich. Podstawą prawną jest realizacja prawie uzasadnionego interesu w postaci marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną jest wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  4. Ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

Odbiorcy danych

Państwa dane możemy przekazywać naszym partnerom biznesowym zaangażowanym w proces prowadzonej przez nas działalności, w szczególności naszym dostawcom, firmom zajmującym się wysyłką newsletteru i marketingiem, firmom transportowym i spedycyjnym, kancelariom prawnym, a także naszym przedstawicielom.

Czas przetwarzania danych

Dane zebrane na podstawie Państwa zgody lub przetwarzane w naszym prawnie uzasadnionym celu będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W innych przypadkach dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla wykazania zasady rozliczalności przetwarzanych danych, określony w przepisach o rachunkowości lub do czasu przedawnienia roszczeń, w zależności od tego który z terminów nastąpi później.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych mają Państwo prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do przenoszenia danych.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody mają Państwo prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do momentu wycofania zgody.

W razie podejrzenia przetwarzania Państwa danych w sposób nieprawidłowy, służy Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych..

Obowiązek podania danych

Podanie nam danych jest w dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi nam kontakt z Państwem czy zawarcie umowy. W przypadku, gdy prosimy o Państwa zgodę, brak jej wyrażenia spowoduje brak możliwości przetwarzania danych w celu, który wskazaliśmy w zgodzie.

Profilowanie

Administrator nie zamierza przetwarzać danych w oparciu o zautomatyzowanie podejmowanie decyzji w tym profilowanie.

2442,